Wróć do listy artykułów   

Konkurs Ofert – obsługa gastronomiczna – Dożynki Gminne w Kijach

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Sulechowski Dom Kultury
OGŁASZA KONKURS OFERT
na
obsługę gastronomiczną
podczas imprezy p.n. Dożynki Gminne
w Kijach w dniu 27.08.2016r.

(oferty należy składać do 02.08.2016
w sekretariacie SDK, Aleja Wielkopolska 3, Sulechów) lub drogą mailową.

Wszelkie informacje w sekretariacie SDK, tel.: 385-22-14 , godz.8.00-14.45.

NFORMACJA O PRZEDMIOCIE I WARUNKACH KONKURSU OFERT

Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopina w Sulechowie
66-100 Sulechów; woj. lubuskie ; al. Wielkopolska 3;
tel. (0-68) 385 22 14;
konto bankowe: PKO BP O/Sulechów nr 10205503-1443-360-1
NIP 927-000-26-63 REGON 000281861

KONKURS OFERTOWY
na wyłączną obsługę gastronomiczną Dożynek Gminnych
dnia 27 sierpnia 2016 roku w Kijach.
Oferta powinna zawierać gotowość do zabezpieczenia infrastruktury gastronomicznej w tym ławo-stoły dla 200 osób + parasole i zakres usługi gastronomicznej wraz z wyceną poczęstunku dla 100 osób w plenerze.

Informacja o przedmiocie i warunkach przetargu:
1. Teren imprezy na czas trwania dożynek, tj. 27.08.2016r. będzie w administrowaniu SDK.
2. Żądany termin rozpoczęcia świadczenia w/w usługi
od godz. 15.00 do godz. 2.00.

Pozostałe informacje:
1. Pisemne oferty należy składać w siedzibie SDK Sulechów
(sekretariat) w terminie do dnia 2 sierpnia 2016 roku do godz. 14.45. lub podesłać drogą elektroniczną na adres: dk-sulechow@dk-sulechow.com
Część jawna konkursu i otwarcie ofert odbędzie się dnia 3 sierpnia
2016r . o godz. 11.00. w siedzibie SDK Sulechów.
Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.
2. O wyborze oferty zadecyduje Komisja powołana przez Dyrektora
SDK Sulechów, biorąc pod uwagę przedstawiony w ofercie zakres świadczonych usług oraz wycenę usługi.
3. SDK Sulechów zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez
wybrania którejkolwiek z ofert bądź odwołania konkursu bez
podania przyczyn.
4. Dodatkowych informacji udziela sekretariat SDK Sulechów.
5. Zalecane jest, wcześniejsze zapoznanie się z miejscem realizacji usługi
gastronomicznej.
6. Szczegółowe warunki realizacji zamierzenia określi umowa
spisana z oferentem, który wygra konkurs.

Sulechów, dnia 25 lipca 2016 roku.