Wróć do listy artykułów   

Konkurs poetycki dla młodzieży.

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach zaprasza zielonogórską młodzież do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim Jednego Wiersza, który jest organizowany w ramach XIII CHOJNICKIEJ NOCY POETÓW. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia, mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Prace należy nadsyłać do dnia 31 maja.

Warunki uczestnictwa :

1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia, mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

2. Każdy uczestnik konkursu przesyła jeden wiersz w pięciu egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego opatrzonego godłem oraz załącza kopertę z tym samym godłem, tzn. pseudonimem autorskim (nie znakiem graficznym), zawierającej imię, nazwisko i dokładny adres autora, ewentualnie numer telefonu i adres e-mail.
Tematyka prac jest dowolna.
Mile widziane będzie umieszczenie kilku słów o sobie. W kopercie powinna znaleźć się również formułka : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną dla celów statutowych” oraz czytelny podpis autora.
Jeden autor złożyć może tylko jedną pracę ( wyłącznie w języku polskim).
Prace nie mogą być nigdzie publikowane ani nagradzane.

3. Prace należy nadsyłać do dnia 31 maja 2007 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres :
Miejska Biblioteka Publiczna
ul.Wysoka 3
89-600 CHOJNICE

Na kopercie należy zamieścić dopisek „Konkurs poetycki”.

4. Oceny nadesłanych prac dokona profesjonalne jury powołane przez organizatorów, w którego skład wejdą poeci i krytycy.

Przewiduje się nagrody i wyróżnienia w następującej wysokości :

I miejsce – 600,00
II miejsce – 300,00
III miejsce – 200,00

trzy wyróżnienia po 100,00

Jury może zadecydować o innym podziale nagród.

5. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 4 sierpnia 2007 r.
Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną zaproszeni na CHOJNICKĄ NOC POETÓW na koszt organizatora. Nagrody nieodebrane zostaną wysłane pocztą.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów.
Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na ich publikację w okolicznościowym tomiku poetyckim i prasie regionalnej.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr. telefonu : 052 3967089 , 0523972807 , e-mail: biblchj@wp.pl