Wróć do listy artykułów   

Obsługa gastronomiczna imprezy plenerowej – Konkurs Ofert

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Zapraszamy podmioty gospodarcze zajmujące się gastronomią do wzięcia udziału w Konkursie Ofert na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej w dniach 8 – 9 maja 2015r w Kostrzynie and Odrą.

 

Warunki konkursu poniżej

 

Zapraszamy podmioty gospodarcze zajmujące się gastronomią do wzięcia udziału w Konkursie Ofert na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej w dniach 8 – 9 maja 2015r w Kostrzynie and Odrą.

 

Warunki konkursu poniżej

 

 

 

INFORMACJA O PRZEDMIOCIE I WARUNKACH KONKURSU OFERT

Kostrzyńskie Centrum Kultury
66-470 Kostrzyn nad Odrą; ul. Sikorskiego 34
tel. 95 727 99 70
NIP 598-00-09-543 REGON 000286918

 

KONKURS OFERTOWY
„Na wyłączne prowadzenie stoiska gastronomicznego
w dniach 8-9 maja 2015 podczas imprez w Amfiteatrze”

 

Oferta powinna zawierać:
1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres oferenta, datę sporządzenia
oferty.
2. Dokument potwierdzający wpis do rejestru o prowadzeniu działalności
gospodarczej.
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami konkursu
i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
4. Oferowany zakres usług gastronomicznych i socjalnych:
– zabezpieczenie miejsc siedzących ze stolikami na ok.150 miejsc,
– asortyment potraw gastronomicznych dla przewidywanej
liczby uczestników imprezy oraz asortyment artykułów
spożywczych,
– inne propozycje wynikające z charakteru imprezy,
– propozycje utrzymania stałego porządku w rejonie punktów
gastronomicznych.

Informacja o przedmiocie i warunkach zapytania ofertowego:
1. Teren Amfiteatru jest w administrowaniu Kostrzyńskiego Centrum
Kultury.
Konkursowi podlega teren na dziedzińcu KCK, gdzie podczas imprez w
Amfiteatrze przewidziano miejsce na stoiska gastronomiczne.
2. KCK udostępni przedmiotowe tereny na wyłączne prowadzenie
stoisk gastronomicznych w dniach 8-9 maja 2015.
3. Żądany termin rozpoczęcia świadczenia w/w usług –
dnia 8 maja 2015 r. od godz. 14.00. do godz. 24.00 oraz 9 maja
2015r. od godz. 12.00 do 24.00
4. Wyłoniony, w drodze konkursu oferent, wystąpi z wnioskiem i
uzyska zezwolenie Burmistrza Kostrzyna nad Odrą na prowadzenie
sprzedaży napojów alkoholowych (wyłącznie piwa podawanego w
kubeczkach plastykowych i opakowaniach aluminiowych).
5. Bez zgody wyłonionego oferenta na terenie wskazanym powyżej
nikt inny nie uzyska zgody na sprzedaż innych form potraw
gastronomicznych.

Pozostałe informacje:
1. Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie KCK
(sekretariat) w terminie do dnia 10 kwietnia 2015 roku do godz. 14.00.
Część jawna konkursu i otwarcie ofert odbędzie się dnia
11 kwietnia 2015 roku o godz. 12.00 w siedzibie KCK.
Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.
3. O wyborze oferty zadecyduje Komisja powołana przez Dyrektora
KCK, biorąc pod uwagę przedstawiony w ofercie zakres świadczonych
usług oraz zadeklarowaną kwotę, którą oferent wpłaci do kasy KCK na
poczet organizacji imprez w dniach 8-9 maja 2015r.
4. KCK zastrzega sobie prawo zamknięcia zapytania ofertowego bez
wybrania którejkolwiek z ofert, bądź odwołania zapytania ofertowego
bez podania przyczyn.
5. Dodatkowych informacji udziela sekretariat KCK.
6. Zalecane jest, wcześniejsze zapoznanie się z terenem i planem
lokalizacji punktów gastronomicznych i handlowych.
7. Szczegółowe warunki realizacji zamierzenia określi umowa spisana z
oferentem, który wygra zapytanie ofertowe.

 

Kostrzyn nad Odrą, dnia 13 marca 2015 roku.