Wróć do listy artykułów   

Ogłoszenie o przetargu – RENAULT ESPACE na sprzedaż

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie  przetargu pisemnego ofertowego majątku ruchomego:  samochodu osobowego marki RENAULT ESPACE.

Szczegóły ogłoszenia, regulamin przetargu, wzór oferty oraz wzór umowy sprzedaży poniżej.

ogłoszenie o przetargu

oferta wzór przetarg 

samochód – umowa sprzedaży

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Kostrzyńskiego Centrum Kultury

Nr  18   z dnia  07.11.2018 r.

 

Regulamin   przetargu  pisemny ofertowego  na sprzedaż majątku ruchomego: samochodu osobowego marki RENAULT ESPACE.

 

 1. Przetarg ofertowy pisemny odbywa się zgodnie z  zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz w art. 701 , 70 2 , 703 Kodeksu cywilnego.
 2. Przetarg na sprzedaż majątku ruchomego ma formę publicznego przetargu pisemnego ofertowego.
 3. W przetargu nie mogą uczestniczyć:
 1. osoby wchodzące w skład komisji przetargowej,
 2. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt. 3 lit.”a”
 1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu została ustalona  przez komisję przetargową powołaną przez Dyrektora Kostrzyńskiego Centrum Kultury  .
 2. Cena wywoławcza została ustalona na 3 000 zł netto. ( słownie :trzy tysiące 00/100 netto).
 3. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza.
 4. Oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres oferenta albo nazwę firmy oraz jej siedzibę, jeżeli oferentem  jest osoba   prawna lub inny podmiot,  numer NIP, REGON,

2) datę sporządzenia oferty,

3) oferowaną cenę brutto nabycia  ruchomości ( cena oferowana nie może być mniejsza niż cena wywoławcza netto zwiększona o podatek VAT w wysokości 23%),

 1.             Złożenie jednej oferty wystarczy do odbycia przetargu.
 2.  W razie ustalenia, że kilku oferentów złożyło oferty równorzędne Komisja może przeprowadzić przetarg w formie licytacji przy udziale tych oferentów jako dalszy ciąg przetargu pisemnego bezpośrednio po otwarciu kopert. W  przypadku braku obecności oferentów informuje się ich o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.
 3. Ustala się wysokość postąpienia w licytacji na minimum 100zł brutto.
 4. Po ustaniu postąpień Komisja przetargowa, uprzedzając obecnych, wywołuje

trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę, zamyka przetarg i ogłasza kto wygrał licytację.

 1. W razie nie dokonania w toku licytacji choćby jednego postąpienia, Komisja

przetargowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta spośród oferentów

biorących udział w licytacji.

 1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu przetargu-licytacji.

Nie wpłacenie przez nabywcę ceny nabycia  w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia, przetarg czyni nie byłym.

 1. Wydanie zakupionego majątku ruchomego nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia, okazaniu dowodu wpłaty i zawarciu umowy kupna-sprzedaży.
 2. Ustala się termin składania ofert w siedzibie KCK   w terminie  do  28.11.2018 r do godz. 09.30.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  28.11.2018r. o godzinie  10.15 przez komisję przetargową.
 4. Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez jej otwarcia.
 5. Ogłoszenie o przetargu zostało  podane do publicznej wiadomości  na stronie internetowej   www.kck.kostrzyn.pl /w miejscach zwyczajowo przyjętych: na słupach ogłoszeniowych w siedzibach KCK. Na tej samej stronie  Komisja zamieści  ogłoszenie o rozstrzygnięciu  przetargu.
 6. Przetarg na sprzedaż majątku ruchomego prowadzi komisja przetargowa powołana przez Dyrektora KCK w składzie minimum 3 osób .
 7. Do obowiązków komisji należy m.in.:  zamieszczenie obwieszczenia o przetargu, udzielenie wyjaśnień oferentom, dokonanie oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz rozstrzygnięcie uwag i zastrzeżenia oferentów.
 8. Komisja pełni swoje obowiązki od momentu jej powołania, tj. od dnia  07.11.2018 r. do dnia zatwierdzenia przez Dyrektora KCK protokołu komisyjnego przebiegu przetargu ofertowego pisemnego.
 9.  Z przebiegu przetargu  komisja przetargowa, sporządzi protokół , który

zawierał będzie:

– oznaczenie miejsca i terminu przetargu,

– imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg,

– imiona i nazwiska oraz adresy osób składających oferty oraz wysokość cen

podanych w złożonych ofertach,

– imię i nazwisko oraz adres osoby, która zaoferowała najwyższą cenę,

– ewentualne zgłoszone uwagi i zastrzeżenia i sposób ich rozpatrzenia,

– podpisy osób prowadzących przetarg.

 1. Sporządzony protokół z przetargu na sprzedaż majątku ruchomego Komisja przedkłada do zatwierdzenia Dyrektorowi KCK.
 2. Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczy Komisja przetargowa.
 3. Każdy z oferentów jest związany treścią niniejszego Regulaminu oraz postanowieniami ogłoszenia o  przetargu pisemnym.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje wraz z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu o

przetargu pisemnym.