Oops...
Slider with alias sliderg glowny not found.

Polityka prywatności

Regulamin portalu Lubuskiekultura.pl

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu „Lubuskiekultura.pl” (adres internetowy: www.lubuskiekultura.pl), zwanego dalej portalem, przez użytkowników portalu zwanych dalej „użytkownikami”.
 2. Właścicielem portalu o którym mowa w pkt. 1 jest Regionalne Centrum Animacji Kultury z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. H. Sienkiewicza 11, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Województwa Lubuskiego pod numerem 5, dalej zwane RCAK.
 3. Portal służy do udostępniania i rozpowszechniania materiałów o tematyce kulturalnej w szerokim rozumieniu oraz materiałów multimedialnych związanych z tymi informacjami.
 4. Regulamin określa również obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotu zarządzającego i prowadzącego portal jako Administratora portalu.
 5. Korzystając z portalu użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 6. RCAK zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników.

§ 2
PODSTAWOWE DEFINICJE

 1. Regulamin – dokument określający prawa i obowiązki Użytkowników, Publikujących oraz Administratora zamieszczony w portalu do wglądu wszystkich Użytkowników.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz instytucja nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z portalu niezależnie od faktu dokonania rejestracji.
 3. Publikujący – osoba lub podmiot który zarejestrował się na portalu i korzysta z konta Użytkownika w celu publikacji materiałów na portalu. Publikującym może być nieletni powyżej 13 roku życia za zgodą opiekuna prawnego.
 4. Rejestracja – wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na portalu i przesłanie go Administratorowi poprzez kliknięcie w odpowiednio oznaczony przycisk w formularzu, skutkujące przyznaniem Użytkownikowi praw Publikującego.
 5. Profil – strona Użytkownika zawierająca dane oraz przygotowane do publikacji na portalu materiały, udostępnione dobrowolnie przez Użytkownika, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, a które do publikacji zatwierdza i dopuszcza Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Administrator – RCAK lub wybrany przez RCAK podmiot zajmujący się zarządzaniem i konserwacją portalu.
 7. Zamieszczenie w serwisie – zapisanie materiałów tekstowych lub multimedialnych Publikującego na portalu za pośrednictwem odpowiednich jego funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu.
 8. Publikacja – zamieszczenie przez Publikującego na portalu materiałów zatwierdzonych przez Administratora , skutkujące pojawieniem się tych materiałów na stronach portalu.

§ 3
WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. RCAK prowadzący portal udostępnia mechanizmy oraz pamięć portali do publikacji materiałów przez Publikujących. Materiały te mogą mieć postać tekstów, filmów, zdjęć, plików audio, animacji lub grafik.
 2. Za publikację materiału na portalu Publikującemu nie przysługuje od prowadzącego portal jakiekolwiek świadczenie pieniężne lub niepieniężne – ekwiwalentne.
 3. Materiały przygotowane przez Publikującego do użytku na portalu muszą zostać zatwierdzone przez Administratora przed ich publikacją na portalu. Materiały wykorzystywane będą w celach edukacyjnych, promocyjnych.
 4. Administrator nabywa prawo do zarządzania portalem w zakresie określonym umową
  z RCAK, jeżeli Administratorem portalu nie jest RCAK.
 5. Wszyscy Użytkownicy portalu są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasad współżycia społecznego.
 6. Zabronione jest umieszczanie na portalu treści o charakterze bezprawnym, powszechnie uznawanych za obraźliwe lub naruszających przepisy prawa, w szczególności:
  • wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej i wyznaniowej,
  • propagujących przemoc, używki,
  • uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady współżycia społecznego,
  • obrażających uczucia religijne,
  • erotycznych, pornograficznych
  • pod rygorem odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez RCAK lub osoby trzecie których dobra zostają naruszone
 7. Publikujący, umieszczając materiał na portalu, oświadcza, iż przysługują mu do niego prawa, publikacja nie narusza uprawnień osób trzecich oraz, że udziela zgody na jego publikację na portalu.
 8. Za szkody wyrządzone publikacją materiałów mimo braku praw lub naruszeniem uprawnień wymienionych w §3 pkt. 7 odpowiada wyłącznie Publikujący.
 9. Publikujący, zamieszczając na portalu materiały stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), udziela RCAK oraz Użytkownikom portalu licencji „Creative Commons. Uznanie Autorstwa 3.0 Polska”, Której pełny tekst dostępny jest pod adresem internetowym portalu http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode.
 10. Licencja o której mowa w pkt. 9 automatycznie wygasa w przypadku jakiegokolwiek jej naruszenia przez Licencjobiorcę.
 11. W razie stwierdzenia pojawienia się na portalu treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z Regulaminem, każdy z Użytkowników jest zobowiązany powiadomić Administratora o tym fakcie, przesyłając informację na adres poczty elektronicznej: administrator@lubuskiekultura.pl.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekty i redakcji zamieszczanych materiałów, dokonywania skrótów i opracowań, a także do usunięcia materiału z portalu bez podania przyczyny i powiadomienia Publikującego. Tekst zostaje zamieszczony nie później niż w ciągu do 48 godzin po dodaniu. Możliwe jest wydłużenie czasu oczekiwania na publikację z przyczyn technicznych. Administrator nie jest zobowiązany do powiadomienia Publikującego o przyczynie zwłoki i terminie publikacji.

 

§ 4

ZAKUP BILETU NA WYDARZENIE

 1. Regulamin określa zasady składania zamówień, rezerwacji, sprzedaży przez organizatora wydarzenia zwanym dalej Publikującym poprzez portal lubuskiekultura.pl zwanego dalej Portalem.
 2. Poprzez Portal, możliwy jest zakup biletów wstępu na wszystkie wydarzenia, których lista prezentowana jest na stronie Portalu.
 3. Przed zakupem biletu Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem, jak również z regulaminem wydarzenia zamieszczonym przez organizatora wydarzenia na stronie internetowej Portalu oraz dokonać ich akceptacji.
 4. Kupujący potwierdza zapoznanie się z postanowieniami poszczególnych regulaminów oraz ich akceptację poprzez odhaczenie właściwych rubryk w formularzu zamówienia.
 5. Warunkiem wejścia na wydarzenie jest okazanie zakupionego biletu oraz stosowanie się do innych postanowień zawartych w regulaminie danego wydarzenia, o którym mowa w pkt. 3 regulaminu.
 6. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Portalu, odnoszące się do biletów, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.), zwanej dalej kodeks cywilny lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 kodeksu cywilnego.
 7. Wszystkie ceny podane w ofercie są cenami wyrażonymi w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy, o których Kupujący jest informowany podczas składania przez niego zamówienia.
 8. Wszystkie informacje tekstowe, graficzne znajdujące się na stronie Portalu są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Publikującego.
 9. Czas dostępności biletów na poszczególne imprezy uzależniony jest od decyzji organizatora wydarzenia.
 10. W celu dokonania zamówienia Kupujący zobowiązany jest dokonać rejestracji. Realizacja zamówień odbywa się po zarejestrowaniu i prawidłowym wypełnieniu przez Kupującego formularza zamówienia zgodnie z procedurą zamawiania określoną na stronie Portalu.
 11. Zatwierdzenie zamówienia poprzez odhaczenie w formularzu zamówienia zwrotu „Przejdź do płatności” i wysłanie zamówienia stanowi ofertę Kupującego złożoną Publikującemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.
 12. Po wysłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje, na wskazany przez niego adres poczty e-mail, potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, co jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji i jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży towarów z Kupującym.
 13. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Publikującego lub organizatora wydarzenia w wyniku nieskutecznego lub wadliwego udzielenia Publikującemu lub organizatorowi wydarzenia zgody na wykorzystanie wizerunku lub licencji na korzystanie z przesłanych fotografii. Jeżeli po wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku lub udzieleniu licencji ujawnią się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia lub roszczenia osób trzecich, Kupujący zobowiązuję się zwolnić Publikującego ze wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich, naprawić wszelkie szkody wyrządzone Publikującemu oraz organizatorowi wydarzenia z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń, a nadto — na żądanie Publikującego  — złożyć publicznie oświadczenie stosownej treści.
 14. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na poszczególne bilety, aż do wyczerpania się zapasów.
 15. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą podstawą realizacji zamówienia, o czym Kupujący zostanie przez Publikującego powiadomiony.
 16. Celem dokonania zakupów konieczne jest podanie niezbędnych danych, umożliwiających dokonanie płatności i wysyłki zakupionych biletów, poprzez wypełnienie formularza online. Publikujący nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane wprowadzone do formularza.
 17. Ewentualne zwroty biletów, przyjmowane będą wyłącznie w przypadku odwołania imprezy oraz zmiany daty lub miejsca odbycia imprezy. Należność za te bilety zostanie zwrócona na rachunek, z którego zostały opłacone.
 18. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), zwanej dalej ustawą o prawach konsumenta, biorąc pod uwagę, że Publikujący świadczy usługi związane z wydarzeniami lub kulturalnymi, a w umowie oznaczany jest dzień lub okres świadczenia usługi, Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy na podstawie art. 27 cytowanej ustawy.
 19. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Publikującego.
 20. Prosimy o dokładne wypełnianie formularzy i przemyślane zakupy.
 21. Podanie przez Kupującego danych osobowych odpowiednio podczas rejestracji lub w formularzu zamówienia jest dobrowolne. Podanie tych danych oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Publikującego w celu rezerwacji, realizacji umowy sprzedaży, powierzania ich do przetwarzania organizatorowi wydarzenia, na które sprzedawany jest bilet oraz, w przypadku skorzystania przez Kupującego z opcji dostawy, podmiotom trudniącym się dostarczaniem towarów, z tym że zakres tych powierzeń nie może wykraczać poza dane konieczne odpowiednio dla realizacji wydarzenia, na które sprzedawany jest bilet i dostarczenia towaru Kupującemu. Przy wyrażeniu odrębnej zgody przez Kupującego podane dane osobowe mogą zostać wykorzystane, w innym celu w zakresie wskazanym w treści wyrażonej zgody. Administratorem bazy danych osobowych Kupującego w Sklepie jest Portal. Dane osobowe zarejestrowanych użytkowników serwisu są przechowywane przez Portal i zabezpieczone zgodnie z przepisami: Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1030 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Każdy zarejestrowany w Sklepie Kupujący ma prawo dostępu do podanych przez niego informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ich poprawiania poprzez stronę internetową www.abilet.pl albo telefonicznie po dokonaniu procedury weryfikacyjnej Kupującego. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Edytuj profil” umieszczonej na głównej stronie www.lubuskiekultura.pl. Ponadto służy mu prawo do kontroli przetwarzania podanych przez niego informacji stanowiących dane osobowe na zasadach określonych w tej ustawie, w tym  w szczególności prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w tej ustawie pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wymienionych w tej ustawie.
 22. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący, tj. w formacie html.
 23. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep to:
  • własny adres e-mail, który wymagany jest do założenia konta na portalu,
  • zainstalowane na komputerze najnowsze wydanie oprogramowania Adobe Acrobat Reader
  • własna drukarka, w przypadku wyboru wydruku biletów,
  • telefon komórkowy z dostępem do internetu i zainstalowaną aplikacją mobilną lubuskiekultura.pl
 24. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 25. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie znajdą zastosowanie w szczególności odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 3 z późn. zm.).

 

§ 5
DANE OSOBOWE

 1. W momencie rejestracji Publikujący wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez RCAK w celach promocyjnych i informacyjnych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. H. Sienkiewicza 11, które dokonuje przetwarzania danych osobowych Publikujących zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe podlegają ochronie w zakresie ich przetwarzania niezależnie od tego czy przetwarzanie jest dokonywane w zbiorach danych. Następujące dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z korzystaniem Publikującego
  z portalu: nazwisko i imiona Publikującego, numer ewidencyjny, numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zameldowania na pobyt stały, adres zamieszkania lub adres dla doręczeń jeżeli jest inny niż adres stałego zameldowania.
 3. Publikujący ma prawo wglądu do przetwarzanych własnych danych osobowych, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 4. Dane osobowe Publikującego nie będą przetwarzane jeżeli zakończy on zamieszczanie materiałów na portalu.

§ 6
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. RCAK zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. RCAK nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
 2. RCAK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy zawarte w materiałach zamieszczanych na portalu.
 3. RCAK nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na portalu przez jego Użytkowników w celach innych niż określone w Regulaminie.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Reklamacje nieprawidłowego funkcjonowania portalu należy składać do Administratora. Reklamacje będą załatwiane w ciągu 7 dni od ich zgłoszenia, chyba, że przyczyną nieprawidłowego działania będą sprawy techniczne.
 2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy zgłaszać na adres e-mail: administrator@lubuskiekultura.pl.
 3. Wszelkie zmiany w regulaminie stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach portalu.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronach portalu.