Wróć do listy artykułów   

Praca dla głównego księgowego w KCK

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

DYREKTOR KOSTRZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

ogłasza nabór na stanowisko Główny Księgowy

 Forma zatrudnienia : umowa o pracę w wymiarze 1/1 etatu od 01.08.2018r.

  1. Nazwa i adres jednostki: Kostrzyńskie Centrum Kultury
  2. Określenie stanowiska: Główny Księgowy
  3. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

3.1. Wymagania niezbędne

Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016, 1870), następujące niezbędne wymagania:

3.1.1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3.1.2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

3.1.3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, także nie była karana za przestępstwo umyślne;

3.1.4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

3.1.5. spełnia jeden z poniższych warunków:

  1. a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
  2. b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;

 3.2. Wymagania dodatkowe:

3.2.1. zna przepisy prawne: ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o zamówieniach publicznych, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego oraz inne przepisy prawne dotyczące funkcjonowania samorządowej instytucji kultury.

3.2.2. znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej, znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego ordynacji podatkowej;

3.2.3. doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w sektorze finansów publicznych;

3.2.4. biegła znajomość programów komputerowych: księgowo-płacowych, obsługi bankowości elektronicznej, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, programu PŁATNIK;     system księgowo-finansowy  SFINKS.

3.2.5. umiejętność interpretowania przepisów;

3.2.6. umiejętność kierowania zespołem, komunikatywność, wysoka kultura osobista;

3.2.7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

4.1. Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością.

4.2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z uwzględnieniem terminowego regulowania akceptowanych zobowiązań, szczególnie zobowiązań publiczno-prawnych.

4.3. Sporządzanie planów finansowych i sprawozdań z ich wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt, w tym sporządzanie rocznych planów finansowych w ujęciu:

4.3.1. przychodów – stanowiących realne prognozy ich wielkości,

4.3.2. wydatki (koszty) – stanowiące realne wielkości stanowiące nieprzekraczalny limit, który może zostać podwyższony jedynie w przypadku zrealizowania przychodów wyższych od prognozowanych, a zmiana wydatków nie spowoduje zwiększenia dotacji,

4.3.3. przedłożenie planów do zatwierdzenia zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

4.4. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez Dyrektora instytucji kultury informacji o realizacji planu finansowego.

4.5. Sporządzanie sprawozdań finansowych z przyznanej dotacji przez organizatora.

4.6. Przygotowanie projektu planu finansowego instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków.

4.7. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji.

4.8. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, przy uwzględnieniu maksymalnego poziomu zaciąganych zobowiązań do wysokości wynikającej z różnicy planowanych wydatków,

4.9.Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 pkt 3, 4 ustawy o finansach publicznych.

4.10. Nadzorowanie naliczania wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowego ich przekazywania.

4.11. Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury.

4.12. Ustalanie procedur w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków instytucji według standardów określonych w art. 54 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, a także zapewnienie nadzoru nad przestrzeganiem tych procedur .

4.13. Nadzorowanie obsługi programu PŁATNIK – sporządzania, rozliczania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentacji ZUS.

4.14. Nadzorowanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami.

4.15. Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.

4.16. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych.

4.17. Nadzorowanie  ewidencji księgowej środków trwałych i  wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.18. Tworzenie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury.

4.19. Windykacja należności.

4.20. Rozliczanie pozyskiwanych środków finansowych z innych źródeł.

4.21. Sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT/JPK. CIT).

4.22. Rozliczanie pozyskanych środków finansowych (w tym unijnych)

4.23. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

 

Wymagane dokumenty:

  • CV oraz list motywacyjny z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
  • Oświadczenie o niekaralności, a w przypadku osoby zakwalifikowanej do zatrudnienia -zaświadczenie o niekaralności,
  • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje, przebieg pracy zawodowej.

Kandydaci mogą dołączyć listy referencyjne.

Wymagane dokumenty  należy składać w Kostrzyńskim  Centrum Kultury w Kostrzynie nad Odrą, ul. Sikorskiego 34, 66-470 Kostrzyn nad Odrą z dopiskiem: „konkurs na stanowisko głównego księgowego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca  2018 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do KCK).

 

Wybór kandydata nastąpi na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.