Wróć do listy artykułów   

RCAK poszukuję Managera Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca!

m.madry@rcak.pl 12 lutego 2019 0

Dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze poszukuje  kandydata / kandydatki na stanowisko:

Manager Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca

Miejsce pracy: Zielona Góra

Opis stanowiska:

 1. Koordynacja organizacyjno-administracyjna koncertów i pokazów Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca.
 2. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność zespołu oraz koordynacja i rozliczanie projektów.
 3. Przygotowywanie i realizacja wraz z Lubuskim Zespołem Pieśni i Tańca oraz pracownikami Regionalnego Centrum Animacji Kultury zamówień publicznych.
 4. Administrowanie strojami, rekwizytami i instrumentami, w tym prowadzenie ich inwentaryzacji.

Wymagania:

 1. Doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania w kulturze 3 lata.
 2. Wykształcenie wyższe specjalistyczne w zakresie sztuki.
 3. Prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:

 1. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków pomocowych.
 2. Podstawowa wiedza na temat polskiej kultury ludowej.
 3. Doświadczenie w branży kulturalno-rozrywkowej.
 4. Znajomość języków obcych np. j. angielski.

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na etat.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Animacji Kultury z siedzibą tymczasową w Zielonej Górze  ul. Kościelna 2, 65-057 Zielona Góra,

2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, adres mail: ido@rcak.pl

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa
w art. 22(1) §1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV – Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko manager Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 z  późn.zm.)”,
 2. list motywacyjny,
 3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego,
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. kopie dyplomów, świadectw dokumentujących wykształcenie,
 6. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
 7. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 8. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.

Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty opatrzoną dopiskiem „Manager Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca” prosimy składać w terminie do dnia 20.02.2019r.
w tymczasowej siedzibie Instytucji – ul. Kościelna 2, 65-001 Zielona Góra.

Instytucja zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.