Wróć do listy artykułów   

WAKACYJNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

REGULAMIN WAKACYJNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „I like SDK”

Fotografie powinny przedstawiać logo/skrót SDK
w sposób kojarzący się z latem, wakacjami, wypoczynkiem

1. Organizatorem konkursu jest Sulechowski Dom Kultury im. Fryderyka Chopina
Aleja Wielkopolska 3, 66-100 Sulechów
tel. 68 385 22 14
nazywany dalej Organizatorem
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
3. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii.
4. Prace w formacie JPG mogą być wykonane w dowolnej technice.
5. Prace należy zamieszczać na profilu konkursowym.
6. W treści postu należy podać: imię i nazwisko autora.
7. Zdjęcia należy publikować od 1.08. do 25.08. 2014 r.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29.08.2014 r.
9. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
10. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.
11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie, publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Sulechowskiego Domu Kultury.
12. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, że publikujący posiada pełne prawa autorskie majątkowe oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej do zgłaszanych zdjęć.
13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.
14. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.