Wróć do listy artykułów   

“Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!”

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 7 marca 2018 0

Celem konkursu jest edukacja zdrowotna oraz profilaktyka uzależnienia od alkoholu mieszkańców
województwa lubuskiego, w szczególności ludzi młodych, poprzez promocję zdrowego stylu życia oraz
wzmacnianie abstynenckich postaw i zachowań wśród dzieci i młodzież
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół województwa lubuskiego i jest kontynuacją działań
edukacyjnych podejmowanych przez samorząd województwa w tym zakresie od 2014 roku. Będzie to
już V jego edycja.
Hasłem przewodnim konkursu w tym roku jest “Dziękuję, nie piję. Zabawa bez alkoholu”. Zadaniem
uczestników konkursu będzie pokazanie abstynenckich postaw oraz zachowań wśród dzieci i młodzieży
w czasie zabawy oraz podczas organizacji czasu wolnego.
W ramach konkursu ustalono trzy kategorie konkursowe: kategoria I – uczniowie klasy VI i VII szkół
podstawowych, kategoria II – uczniowie klasy II i III szkół gimnazjalnych, kategoria III – uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych.
W kategorii I uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy w formie plakatu
w formacie A-3, z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych.
Prace w kategorii II powinny być wykonanie w formie web plakatu w zapisie “jpg” z wykorzystaniem
technik grafiki komputerowej.
Natomiast w kategorii III zadaniem uczestników będzie przygotowanie maksymalnie 3 minutowej pracy
w dowolnej formie np. filmu, spotu, clipu, utrwalonej na jednym nośniku cyfrowym (CD lub DVD) w pliku
.avi” i powinny zostać zamieszczone przez autorów w jednym z popularnych internetowych serwisów
filmowych np. Youtube, Facebook, bądź na innych stronach internetowych. Ponadto w formularzu karty
zgłoszeniowej powinien zostać umieszczony link umożliwiający jej odtworzenie.
Konkurs pn. “Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!” organizowany jest przez Zarząd Województwa
Lubuskiego, przy partnerskiej współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp.,
Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. oraz Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.
Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od dnia ogłoszenia na stronie internetowej www.lubuskie.pl
do 16 kwietnia 2018 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego).
Prace należy przesłać lub dostarczyć do Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.
Na kopercie musi być dopisek “Praca na konkurs Widzisz. Nie zgadzaj sięl REAGUJ!”
Ogłoszenie wyników nastąpi w II kwartale 2018 roku.
Autorzy najlepszych prac w poszczególnych kategoriach otrzymają indywidualne nagrody.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte są w Regulaminie.